Yüksek Lisans Ders İçerikleri

PHIL 501 Research Methods (Araştırma Yöntemleri):

Bu derste uluslararası düzeyde felsefe makalesi yazma yöntemleri ve bunun için gerekli araştırma teknikleri öğretilmektedir.

PHIL 504 Prothesis Seminar (Tez öncesi Seminer):

Yüksek lisans derecesine aday öğrencilerin tezleriyle ilgili bir konuda verecekleri bir seminer.

PHIL 505 Confirmation of Scientific Theories I (Bilimsel Kuramların Doğrulanması I):

Kuram doğrulamada Bayesci, varsayımlı-tümdengelimli ve "bootstrapping" (çizme çekeceği) modelleri; doğrulamada idealizasyon ve yuvarlamanın (approximation) önemi. Geçmişte apaçık olan sorunu.

PHIL 506 Confirmation of Scientific Theories II (Bilimsel Kuramların Doğrulanması II):

PHIL 505'in devamı.

PHIL 507 Philosophical Logic I (Felsefî Mantık I):

Kipler mantığı, içlem mantığı: süreler mantığı, bilgi kuramı mantığı, ödev mantığı.

PHIL 508 Philosophical Logic II (Felsefî Mantık II):

PHIL 507'nin devamı.

PHIL 510 Topics in Epistemology (Bilgi Kuramında Ana Konular):

Bilgi kuramının ana konuları üzerine bir çalışma.

PHIL 511 Graduate Readings in Philosophy I (İleri Düzeyde Felsefe Okumaları I):

Tarih ve sosyal bilimlerdeki temel felsefe metinleri üzerine incelemeler.

PHIL 512 Graduate Readings in Philosophy II (İleri Düzeyde Felsefe Okumaları II):

PHIL 511'in devamı. Ön koşul: Öğretim üyesinin öğrencinin dersi almasını uygun görmesi gerekmektedir.

PHIL 513 Graduate Readings in Philosophy III (İleri Düzeyde Felsefe Okumaları III):

PHIL 512'nin devamı.

PHIL 514 Graduate Readings in Philosophy IV (İleri Düzeyde Felsefe Okumaları IV):

PHIL 513'ün devamı.

PHIL 515 Philosophy of Technology I (Teknoloji Felsefesi I):

Teknolojnin değerlendirilmesi, teknoloji değerbilgisi (teknoaksioloji), artan teknolojik gücün getirdiği sorumluluk, teknolojiye ilişkin tarihsel, bilgi kuramsal ve metafizik problemler, bilişim ve bilgisayar, yeni ortaya çıkmış bir felsefe alanı olarak teknoloji felsefesinin sorunları.

PHIL 516 Philosophy of Technology II (Teknoloji Felsefesi II):

PHIL 515'in devamı.

PHIL 517 Philosophy of Communication I (İletişim Felsefesi I):

Ders, 1) Öğrencinin, insanın yapıp etmelerindeki dil, doğruluk, ussallık ve yönelim arasındaki bağıntılardan kaynaklanan iletişim sorunlarına ilişkin kavrayışını geliştirmeyi; 2) Felsefi ve kılgısal sorunlarda kanıtlayıcı söylem kuramı ve bu söylemin kullanımına yönelik bilgisini artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için, iletişim felsefesine geleneksel (Eskiçağ, Ortaçağ, Modern) ve çağdaş yaklaşımlar ve bu yaklaşımların çeşitli iletişim sorunlarına getirdikleri çözümler üzerine gereken ölçülerde yoğunlaşılmaktadır.

PHIL 518 Philosophy of Communication II (İletişim Felsefesi II):

PHIL 517'nin devamı.

PHIL 521 Studies in the History of Science I (Bilim Tarihinde Çalışmalar I):

Tarihsel bir bakış açısından bilimsel kuramların değişimi üzerine çalışmalar.

PHIL 522 Studies in the History of Science II (Bilim Tarihi Üzerine Çalışmalar II):

Phil 521'in devamı.

PHIL 523 Studies in Philosophy of Science I (Bilim Felsefesinde Çalışmalar I):

Çağdaş bilim felsefesindeki çeşitli sorunların tartışılması. Bu konularda yeni felsefî görüşler üzerine eleştirel değerlendirmeler.

PHIL 524 Studies in Philosophy of Science II (Bilim Felsefesinde Çalışmalar II):

Phil 523'ün devamı

PHIL 525 Measurement and Evaluation (Ölçüm ve Değerlendirme):

Sürekli ve süreksiz değişkenler. İçlemsel ve kaplamsal nitelikler. Ölçüm ölçekleri. Değerlendirme mantığı.

PHIL 527 Philosophy in Science (Bilimde Felsefe):

Mantıkçı Deneyci bilim felsefesi. Mantıkçı Deneyciliğin kökenleri. Doğrulama. Kuramsal terimler. Açıklama. Yanlışlama. Bilimin yeni görüntüsü. Algılama ve kuram. Bilimde ön varsayımlar. Bilimsel devrimler. Buluş bağlamı ve temellendirme bağlamı. Bilimde temel bilgi kuramsal ve metafizik sorunlar. Bilimsel bilgi ve bilimsel doğruluk.

PHIL 529 Philosophy of Biology (Biyoloji Felsefesi):

PHIL 530 Studies in Greek Philosophy: Helenistic Phiosophers:

PHIL 531 Studies in Greek Philosophy: Aristotle:

PHIL 532 Studies in Greek Philosophy: Plato:

PHIL 533 Introduction to Phenomenology:

PHIL 534 Introduction to the Thought of Heidegger:

PHIL 535 Introduction to the Thought of Nietzsche:

PHIL 536 Twentieth-Century Philosophy of Art:

PHIL 537 Kant's Critical Philosophy of Art and Nature:

PHIL 538 Twentieth-Century Continental Philosophy and Technology:

PHIL 540 Special Issues in Philosophy I (Felsefede Özel Konular I):

Belli bir felsefe dizgesinin ya da bir felsefe sorununun kurulması üzerine çalışmalar

PHIL 541 Special Issues in Islamic Philosophy I (İslam Felsefesi'nde Özel Konular I):

İslam Felsefesi'ne içkin sorunlar ve bu sorunlara El Farabî, İbn-i Sinâ, Gazzali, Sadra ve İbn-i Arâbî gibi önemli filozofların getirdikleri çözümler.

PHIL 542 Special Issues in Islamic Philosophy II (İslam Felsefesi'nde Özel Konular II):

Phil 541'in devamı.

PHIL 544 Special Issues in Philosophy II (Felsefede Özel Konular II):

Phil 540'ın devamı.

PHIL 545 Graduate Readings in Turkish-Islamic Philosophy I (Türk-İslam Felsefesi'nde İleri Düzeyde Okumalar I):

El Farabî, İbn-i Sinâ, İbn-i Rüşd, Mevlâna, Sadr ald-Din, El Kuaravî ve Kemal Paşazade gibi içkinci Türk-İslam filozoflarının çalışmalarından seçme okumalar.

PHIL 546 Graduate Readings in Turkish-Islamic Philosophy II (Türk-İslam Felsefesi'nde İleri Düzeyde Okumalar II):

Phil 545'in devamı.

PHIL 548 Twentieth-Century Philosophy and Literature:

PHIL 550 Major Philosophers I (Önemli Filozoflar I):

Önemli bir filozofun felsefesi üzerine yoğunlaşan, bu filozofun düşüncesinin felsefe tarihindeki yerini ve önemini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma.

PHIL 551 Advanced Logic I (İleri Düzeyde Mantık I):

Biçimsel dizgeler için kanıtlama kuramı ve doğrulam kuramı. Yinelge kuramı.

PHIL 552 Advanced Logic II (İleri Düzeyde Mantık II):

Phil 551'in devamı.

PHIL 553 Scientific Explanation (Bilimsel Açıklama):

Bilimin doğası ve yöntemleri. Bilimsel yasalar ve yasaya benzer önesürüşler. Nedensellik ilkesi. Bilimsel açıklamanın mantıkça çözümlenmesi. Açıklama türleri. Bilimsel açıklama üzerine son görüşlerin eleştirel bir gözle değerlendirmesi.

PHIL 554 Scientific Concepts and Theories (Bilimsel Kavramlar ve Kuramlar):

Kavramın oluşturulması: Bilimde tanım, sınıflandırıcı, karşılaştırıcı ve nicel kavramlar. Gözlem dili, kuram dili ve karşılık kuralları. Kuramsal terimler sorunu. Bilimsel kuramların ve bilimsel modellerin doğası.

PHIL 555 Analytic Philosophy and the Analytic Tradition (Çözümleyici Felsefe ve Çözümleyici Gelenek):

Çözümleyici geleneğin öncüleri, kurucuları. Mantıkçı Deneyciler. Gündelik dil felsefesi ve biçimsel dil felsefesi. Çözümleyici felsefenin tanımı; felsefe ve bilim; metafizik bilgi savlarının felsefece çözümlenmesi, deneyci anlam ölçütü.

PHIL 556 Major Philosophers II (Önemli Filozoflar II):

Phil 550'nin devamı.

PHIL 560 Studies in Political Philosophy and Ethics: Contractarianism:

PHIL 571 Eco-Philosophy: Philosophy of Environment I (Çevre Felsefesi I):

Çevre sorunları üzerine felsefe tartışmaları.

PHIL 572 Eco-Philosophy: Philosophy of Environment II (Çevre Felsefesi II):

Phil 571'in devamı.

PHIL 580 Bioethics and Biopolitics: New Dimensions in Moral Philosophy (Biyoetik ve Biyopolitika: Ahlâk Felsefesinde Yeni Boyutlar):

Etiğin günümüzde geçirdiği dönüşüm, yeni ahlâk sorunları. Biyo-tıp etkinlik, insan-doğa ilişkisi gibi bağlamlarda değer sorunları üzerine araştırmalar.Yaşamküreye insanın müdahalesi sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları  üzerine etik bir çalışma olarak biyopolitika.

PHIL 599 Master's Thesis (Yüksek Lisans Tezi)

PHIL 800-899 Special Studies (Özel Çalışmalar)