lisans Derslerinin Betimleri

Dizgeli Felsefe ve Mantık Lisans Derslerinin İçerikleri:

Description of Undergraduate Courses in Systematic Philosophy and Logic

PHIL 101 Introduction to Philosophy I (Felsefeye Giriş I):

Temel felsefe sorunlarının giriş düzeyinde incelenmesi.

An introductory survey of the main problems of philosophy.

PHIL 103 Introduction to Symbolic Logic (Simgesel Mantığa Giriş):

Eklemler mantığı, niceleme mantığı. Simgeleştirme ve kanıtlamada çizelge yöntemi. Kipler.

Sentential and quantificational logic. Symbolization and tableau method of proof. Modalities.

PHIL 104 Traditional Logic (Geleneksel Mantık):

Aristoteles, Stoa ve Ortaçağ İslam mantıklarındaki temel kavramlar üzerine bir inceleme.

A survey of basic concepts in Aristotelian, Stoic and Medieval Islamic Logic.

PHIL 106 Theory of Knowledge I (Bilgi Kuramı I):

Bilgi ve inanç üzerine mantıkça ve felsefece çözümlemeler.

Logico-philosophical analysis of knowledge and belief.

PHIL 108 Introduction Philosophy II (Felsefeye Giriş II):

Phil 101'in devamı.

Continuation of PHIL 101.

PHIL 201 Ethics I (Etik I):

Ahlâksal davranışın sorunları. Etik kuramları.

Problems of moral conduct. Theories of ethics.

PHIL 202 Aesthetics (Estetik):

Güzelliğin doğası, sanat ve yaratıcılık, sanatsal değerlendirme ve eleştiri üzerine çalışmalar.

Study of the nature of beauty, art and creativity, artistic appreciation and criticism.

PHIL 203 Modern Logic I (Modern Mantık I):

Temel mantık; özdeşlik ve kipler mantığı.

First-order logic with identity and modal logic.

PHIL 204 Theory of Knowledge II (Bilgi Kuramı II):

Ortak görü bilgisi ve bilimsel bilgi. Bilginin gelişimi; ussallık ve ilerleme.

Common-sense knowledge and scientific knowledge. The growth of knowledge; rationality and progress.

PHIL 205 Basic Philosophy of Science (Temel Bilim Felsefesi):

Bilimsel kavramlar, ölçüm, öndeyi, açıklama, yasalar, kuramlar.

Scientific concepts, measurement, prediction, explanation, laws, theories.

PHIL 206 Philosophy of Natural Science (Doğa Bilimi Felsefesi):

Doğa biliminin felsefî sorunlarına giriş.

Introduction to the philosophical problems of natural science.

PHIL 301 Modern Logic II (Modern Mantık II):

Mantığın ilksavlı kümeler kuramına uygulanması.

Application of logic to axiomatic set theory.

PHIL 302 Systematic Philosophy (Dizgeli Felsefe):

Felsefe sorunlarının ve bu sorunlara önerilen çözümlerin metafelsefece incelenmesi. Mantık çözümleme yöntemleri ile mantıkça yeniden yapılandırma yöntemleri.

Metaphilosophical analysis of philosophical problems and solutions. The methods of logical analysis and logical reconstruction.

PHIL 304 Ethics II (Etik II):

Etik ve metaetik kuramları üzerine çalışmalar.

Study of ethical and metaethical theories.

PHIL 401 Modern Logic II (Modern Mantık II):

Felsefî mantık: Kipler mantığı, bilgi kuramı mantığı, ödev mantığı.

Philosophical logic: Modal, epistemic, and deontic logics.

PHIL 402 Philosophy of Logic and Mathematics (Mantık Felsefesi ve Matematik):

Mantığın ve matematiğin doğası. Mantık ve matematikte zorunlu doğrular ve varolma. Mantıksalcılık, sezgicilik ve biçimcilik.

The nature of logic and mathematics. Necessary truths and existence in logic and mathematics. Logicism, intuitionism, and formalism.

PHIL 404 Philosophy of State and Society (Devlet ve Toplum Felsefesi):

Toplum bilimleri felsefesinde ve siyaset felsefesinde sorunlar.

Problems in the philosophy of social science and in political philosophy.

PHIL 405 Philosophy of Language (Dil Felsefesi):

Olağan dil ve biçimsel diller. Sözdizimi, anlam bilgisi, kullanım bilgisi. Kaplam ve içlem. Adlandırma ve yüklemlendirme. Gönderme kuramı ve anlam kuramı.

Ordinary language and formal languages. Syntax, semantics, pragmatics. Extention and intension. Naming and predication. Theory of reference and theory of meaning.

PHIL 407 Philosophy of Mind I (Zihin Felsefesi I):

Zihin-beden sorunu, istenç özgürlüğü sorunu, belirlenimcilik. Belli başlı zihin ve eylem kuramlarının gözden geçirilmesi.

Study of the mind-body problem and the problem of free will and determinism. Survey of the main theories of mind and human action.

PHIL 408 Philosophy of Mind II (Zihin Felsefesi II):

Phil 407'nin devamı.

Continuation of PHIL 407.

Description of Undergraduate Courses in History of Philosophy

PHIL 145 History of Ancient Philosophy I:

Thales'ten Sofistlere kadar Batı Felsefesi tarihinin incelenmesi.

Survey of the Western Philosophy from Thales to the Sophists.

PHIL 146 History of Ancient Philosophy II:

Sokrates'ten Yeni Platonculuğa kadar Batı Felsefesi tarihinin incelenmesi.

Study of Western Philosophy from Socrates to Neoplatonism.

PHIL 241 Philosophical Texts I:

Önemli felsefe metinlerinin incelenmesi.

Study of major texts in philosophy.

PHIL 242 Philosophical Texts II:

Önemli felsefe metinlerinin incelenmesi.

Study of major texts in philosphy.

PHIL 245 Mediveal Philosphy:

Ortaçağ Felsefesi'nin önemli sorunlarının giriş düzeyinde incelenmesi.

An introductory survey of major problems in mediveal philosophy.

PHIL 248 Medieval and Renaissance Philosophy:

Aristoteles sonrası ve Ortaçağ felsefelerinin incelenmesi. Platoncular ve Aristotelesçiler arasındaki tartışmalar; Kuşkuculuk ve Reformasyon

Survey of post-Aristotelian and Medieval philosophies. Philosophy in the Renaissance; Humanism; controversy between the Platonists and the Aristotelians; scepticism, and Reformation.

PHIL 341 History of 17th and 18th Century Philosophy I:

17. ve 18 yüzyıllarda Kıta Felsefesi'nin incelenmesi, Usçuluk, Descartes, Spinoza, Leibniz.

A study of Continental Philosophy in the 17th and 18th centuries with special emphasis on Rationalism, Descartes, Spinoza and Leibniz.

PHIL 342 History of 17th and 18th Philosophy II:

17. ve 18. yüzyıllarda Anglosakson felsefesi. Locke, Berkeley, Hume

Anglo-Saxon philosophy in the 17th and 18th centuries. Locke, Berkeley and Hume.

PHIL 345 Philosophical Texts III:

Önemli felsefe metinlerinin incelenmesi.

Study of major texts in philosophy.

PHIL 346 Philosophical Texts IV:

Önemli felsefe metinlerinin incelenmesi.

Study of major texts in philosophy.

PHIL 441 Contemporary Philosophy I:

Kantçı etki. Olguculuk, doğalcılık, pragmacılık, yeni olguculuk.

The Kantian influence. Positivism, naturalism, pragmatism, neo-positivism.

PHIL 442 Contemporary Philosophy II:

Fenomenolojik çözümleme ve Varoluşçu bakış. Çözümleyici felsefe, Yorumsamacı (Hermeneutik) felsefe.

Phenomenological analysis and existential perspective. Analytic philosophy. Hermeneutic philosophy.

PHIL 443 Islamic Philosophers:

Önemli İslam filozoflarının metinlerinin incelenmesi.

Text-oriented study of some major Islamic philosophers.

PHIL 444 The 19th Century Philosophy:

19. yüzyıl Anglosakson ve Kıta Felsefelerinin incelenmesi.

A survey of Anglo-Saxon and Continental Philosophies of the 19th Century.

Description of Undergraduate Courses in History of Science

PHIL 182 Introduction to History of Science:

Historical study in the development of science.

PHIL 282 History of Science:

Problems of the development of science through history.

PHIL 381 Scientific Method I:

Observation and experimentation. Induction, deduction and the hypothetico-deductive method. Scientific hypotheses, laws and theories.

PHIL 382 Scientific Method II:

Continuation of PHIL 381.

PHIL 383 History of Science II:

Development of science in Middle Ages.

PHIL 481 History of Science III:

Development of science the in 18th, and 19th and 20th centuries.

Description of Elective Courses in Logic, Philosophy and History of Science

PHIL 253 Introduction to Deductive Logic:

Logic as a formal science; inference, implication, validity and truth; syllogism. Prerequisite: Consent of the department.

PHIL 291 History of Science I:

A general survey of the development of science from Greeks to Newton.

PHIL 292 History of Science II:

Science in the 20th Century.

PHIL 350 Rhetoric and Argumentation in Philosophy:

Studies on the relationship between rhetoric and logical reasoning.

 PHIL 393 Basic History of Science I:
 
Special topics in history of science.

 PHIL 394 Basic History of Science II: 

Continuation of PHIL 393.

 PHIL 395 History of Biology: 
 
Development of biology from the 12th century until the 19th century.

PHIL 397 History of Physics:

Development of physics from the 13th century until the 17th century.

PHIL 451 Problems of Metaphysics:

A survey of the main problems of metaphysics.